Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Sprawdź komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do otrzymania renty socjalnej oraz ile wynosi jej kwota. Dokumenty potrzebne do renty socjalnej.

Renta socjalna – co to jest?

To czym jest renta socjalna, jasno określa ustawa. Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym dla osób, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do pracy zarobkowej lub nie mogą kontynuować pracy na dotychczasowych zasadach z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Aby móc starać się o rentę z MOPS należy wykazać, że ograniczenie sprawności fizycznej wystąpiło w jednym z trzech przypadków:

 • przed ukończeniem 18 roku życia
 • w trakcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia
 • podczas odbywania studiów doktoranckich lub służby wojskowej

Zmiany dotyczące renty socjalnej w 2022

W 2022 w życie weszły zmiany, regulujące wysokość świadczenia. W sytuacji, gdy dochody interesanta przekraczają dopuszczalną kwotę przychodu, która została ustalona na 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, prawo do renty socjalnej jest zawieszone. Należy wiedzieć, że zawieszenie renty socjalnej obejmuje poszczególne miesiące, w których przychód przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W zakresie 70-130% renta jest odpowiednio zmniejszana.

Jak starać się o rentę socjalną z MOPS-u?

Jak uzyskać rentę socjalną? Do otrzymania renty socjalnej trzeba złożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia. Konieczne jest wykazanie, że niepełnosprawność  wystąpiła w warunkach określonych w ustawie i nie pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej wystarczającej do samodzielnego utrzymania się. Ponadto osoba składająca wniosek o rentę socjalną musi być osobą pełnoletnią zamieszkałą na terytorium państwa. 

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje pełnoletnim i mieszkającym w Polsce osobom (cudzoziemcom mającym kartę pobytu), które nie wypracowały okresu składkowego z powodu wczesnej utraty zdrowia:

 • przed ukończeniem pełnoletności,
 • w trakcie nauki w szkole,
 • podczas nauki na uczelni wyższej (do 25. roku życia).

Wnioskodawcy muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy. Bez tego dokumentu żaden wniosek o przyznanie renty nie zostanie rozpatrzony. Jest wydawane przez lekarza orzecznika ZUS. W okresie epidemii ważność orzeczenia zostaje przedłużona o kolejne 3 miesiące.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna nie przysługuje, gdy osoba pobiera następujące świadczenia:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • emeryturę,
 • rentę inwalidzką,
 • uposażenie w stanie spoczynku,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Z renty nie skorzystają także posiadacze gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 5 ha, tymczasowo aresztowani lub odbywający karę pozbawienia wolności.

Jak uzyskać rentę socjalną z MOPS-u? Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS-u? 

Aby uzyskać wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ZUS, konieczne jest dostarczenie do instytucji odpowiednich dokumentów. Aby wiedzieć do którego z ośrodków pomocy społecznej, zgłosić się o pomoc, warto przeglądnąć listę ZUS. Należy wiedzieć, że potrzebne dokumenty należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak pieniądze wypłacane są z ramienia wybranego MOPSu (lub jego odpowiednika).

Lista dokumentów wymaganych dla wniosku o rentę socjalną:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy,
 • wniosek o rentę socjalną,
 • zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki na uczelni wyższej,
 • oświadczenie o posiadaniu nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 5 ha,
 • w przypadku zatrudnienia dokumenty dotyczące wielkość osiąganych przychodów i wywiad zawodowy,
 • inna dokumentacja medyczna, która ma istotny wpływ na decyzję przyznania renty

Wniosek z załączoną dokumentacją należy złożyć w miejscowym oddziale ZUS. Dokumenty o rentę w imieniu osoby uprawnionej może złożyć dla niej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba do tego upoważniona. Od daty dostarczenia ZUS ma 30 dni na odpowiedź. W razie negatywnej odpowiedzi uprawniony ma prawo się odwołać do sądu lub złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej. 

Ile wynosi renta socjalna z MOPS-u?

Od 1 marca 2022 roku renta socjalna jest ustalona na wysokość 100% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wynosi ona 1338,44 zł brutto. W przypadku otrzymywania również renty rodzinnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2 676,88 zł). Pieniądze są wypłacane z ZUS-u, niekiedy za pośrednictwem podmiotów jak MOPS i GOPS.

Wysokość renty socjalnej podlega rocznej waloryzacji, ale zawsze jest powyżej ustawowego minimum. Według ostatniej zmiany wynosi 1338,44 zł brutto. Wiele wskazuje, że z uwagi na wzrastającą inflację waloryzacje w następnych latach będą znacznie wyższe niż średnia z lat wcześniejszych. Dzięki temu sytuacja finansowa emerytów i rencistów ulegnie poprawie lub przynajmniej się nie pogorszy. 

Czy można dorobić do renty socjalnej?

Niektóre osoby mogą zastanawiać się, czy przy otrzymywaniu renty socjalnej, można podjąć się pracy zarobkowej? Tak, o ile wysokość wynagrodzenia za pracę nie przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ale już od progu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta socjalna jest zmniejszana. Niemniej jednak obecne przepisy są korzystniejsze dla osób aktywnych zawodowo i pobierających rentę socjalną. To cel programu aktywizacji osób bezrobotnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba pobierająca rentę może pracować na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło. Podjęcie pracy stwarza obowiązek poinformowania o tym fakcie ZUS-u i dostarczenia oświadczenia u uzyskanym dochodzie. Przydatny w tym celu będzie  formularz EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Jeśli dochody przekroczą określony próg, renta zostanie zmniejszona lub zawieszona.

Renta socjalna dla seniorów

Seniorzy mogą pobierać jednocześnie rentę rodzinną i socjalną, jeśli suma tych  świadczeń nie przekroczy 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku przekroczenia limitów renta jest obniżana  do maksymalnie 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Liczba wyświetleń: 2489Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS