Jakie są rodzaje urzędów w Polsce?

Dokładny podział urzędów w Polsce. Aktulane przykłady podziału jednostek administracji rządowej dostęne są poniżej. Klasyfikacja urzędów może się odbyć ze zwględu na zasięg, kompetencje czy skład urzedu.


Urząd to jednostka administracji państwowej działająca w imieniu państwa zgodnie z ustanowionym prawem. Aby urząd mógł funkcjonować musi składać się z grupy wykfalifikowanych osób o określonych zadaniach. Do prawidłowej pracy konieczne są również środki finansowe jak i rzeczy materialne (np. komputer, biurko, papier). Urząd jako instytucja oraz jego pracownicy muszą posiadać odpowiednie prawa. W Polsce powołano do pracy wiele urzędów, każdy z nich pełni określone funkcje. W Polsce stworzono wiele urzędów dla obywateli. Decentralizacja polega na przekazywaniu zadań oraz środków władzom lokalnym. Organy wyższego stopni przekazują pewne zadania do organów niższej hierarchii. Decentralizacja władzy i urzędów występuje w państwie demokratycznym. Do zalet takiego zabiegu można zaliczyć bardziej efektywne załatwianie spraw oraz możliwość lepszego zaradzania.

Rodzaje Urzędów w Polsce:

 • Urząd skarbowy
 • Urząd pracy
 • Urząd ochrony konkurencji i konsumentów (UOKiK)
 • Urząd stanu cywilnego
 • Urząd miasta/gminy
 • Urząd statystyczny
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • MOPS
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Główny Urząd Statystyczny/Urząd Statystyczny
 • MOPS/GOPS
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Ochrony Zabytków
 • Urząd Patentowy
Dokładny podział urzędów w Polsce, przykłady działania urzędów

Urząd skarbowy – jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego kieruje oraz zarządza praca urzędu. Do jego zadań zalicza się między innymi określanie, pobór podatków oraz opłat od obywateli, prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz ewidencji podatników i płatników, kontrola podatkowa. Obsługa podatników odbywa się w urzędach skarbowych. Dane kontaktowe do każdego z urzędu w Polsce można znaleźć dzięki stronie urzędu.

Urząd pracy - warto skontaktować się z powiatowym urzędem pracy aby uzyskać informacje o aktualnych zasiłkach dla bezrobotnych. Pracownicy urzędu pracy pomagają w znalezieniu stałego zatrudnienia. Urzędy pracy w Polsce dzielą się na powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy. Nie są one ze sobą połączone i realizują odrębne zadania.Wojewódzki Urząd Pracy zajmuje się między innymi badaniem i analizą rynku, podziałem środków funduszu pracy, organizacją i prowadzeniem szkoleń. Dodatkowo urzędy wojewódzkie minimalizują negatywne skutki planowanych zwolnień pracowniczych. Powiatowe urzędy pracy udzielają pomocy bezrobotnym (finansowej oraz w znalezieniu pracy), wydaje decyzje związane z wnioskami składanymi przez obywateli, tworzeniem rejestrów.

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów – dba o sytuacje na rynku w Polsce, udziela pomocy prawnej konsumentom. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów stanowi połączenie między konsumentami a przedsiębiorcami. W sytuacji naruszenia praw konsumenckich warto skontaktować się z UOKIK, w celu uzyskania darmowej porady prawnej.

Urząd stanu cywilnego – zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Urząd stanu cywilnego może również zmieniać na podstawie wyroku sądu zapisy w księgach wieczystych. Wszystkie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński czy o uznaniu dziecka przyjmowane są przez urząd stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy.

Urząd miasta/gminy – w urzędzie miasta można załatwić wiele spraw między innymi związane z komunikacją i obywatelstwem (np. prawo jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne), geodezją (np. ewidencje gruntów i budynków, podziały nieruchomości), działalnością gospodarcza (np. zezwolenia na sprzedaż alkoholu), budową (np. decyzje o rozbiórkach, budowach i przebudowach, dzienniki budowy).

Urząd statystyczny – do głównych zadań tej instytucji należy badanie i prowadzenie statystyk. Zbieranie i przechowywanie informacji na temat społeczeństwa oraz jego zachowań. Do obowiązków GUS należy również publikowanie zebranych danych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- do zadań tego urzędu należy dbanie o środowisko. NFOŚiGW ciagle pracuje nad ochroną klimatu. kontaktując się z urzędem można zyskac informacje o aktualnych dofinansowaniach na mniej szkodliwe dla środowiska piece.

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mogą występować różne kombinacje np. OPS, GOPS, MGOPS. W przypadkach potrzeby pomocy, zaleca się kontakt z MOPSEM w okolicy, aby uzyskać pomoc socjalną.

Jeżeli chodzi o rodzaje urzędów w rozumieniu zespołu kompetencji na terenie Polski w imieniu obywateli działają:

 • Rzecznik praw dziecka
 • Rzecznik praw obywatela
Obecność tych urzędów, gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.
Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS