Co to jest urząd?

Dokładny podział urzędów w Polsce. Aktulane przykłady podziału jednostek administracji rządowej dostęne są poniżej. Klasyfikacja urzędów może się odbyć ze zwględu na zasięg, kompetencje czy skład urzedu.


Urząd w Polsce jest jednostką organizacyjną, na którą składa się grupa osób oraz zespół środków. Do aktywów można zaliczyć zarówno dobra rzeczowe jak i budżet finansowy konieczny do prawidłowej pracy urzędu.

Rodzaje urzędów w Polsce, podział administracyjny urzędów

Urząd najczęściej jest rozumiany jako jednostka administracyjna. Słowo urząd można również kojarzyć z nazwą zespołu kompetencji, przykładowo urząd premiera czy urząd wojewody. Fraza 'urząd' występuje także w rozumieniu jako element nazwy organu administracji publicznej np. Prezes Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędy możemy podzielić ze względu na zasięg ich działania na:

  • Organy naczelne
  • Można je opisać jako organy powoływane przez prezydenta lub premiera. Ich władza obejmuje cały kraj. Do przykładów urzędu naczelnego zalicza się Rade Ministrów. Urzędy naczelne są zwierzchnie wobec innych urzędów.
  • Organy centralne
  • Tworzone są za pomocą ustaw oraz aktów prawnych. Przykładowo organem centralnym Urząd do Spraw Cudzoziemców czy urzędy świadczące usługi publiczne. Często okazuje się że ciałem centralnym nie jest sam urząd a jedynie jego szef np. prezes Głównego Urzędu Patentowego. Funkcje urzędów centralnych to kontrolowanie, nadzorowanie, współdziałanie z rządem, tworzenie i wydawanie aktów prawnych.
  • Organy terytorialne
  • Jako organy terytorialne rozumie się urzędy. Swoją władzą obejmują wyznaczony zasięg. Dla przykładu mieszkając w województwie podkarpackim, sprawy urzędowy należy załatwić w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Urzędy można również podzielić ze względu na pełnione funkcje. Każda z instytucji zajmuje się innym działem realizacji działań rządowych. Dowolny urząd w Polsce posiada swoją funkcje. Gwarantuje to obywatelom oraz urzędnikom porządek w administracji. Dzięki jasnemu podziałowi każda osoba jest w stanie łatwo rozwiązać sprawy w odpowiednim urzędzie. Przykładowo w urzędzie skarbowym można opłacić podatki, w urzędzie gminy uzyskać dowód osobisty a w urzędzie stanu cywilnego wziąć ślub. Bez jasnego podziału uzyskanie jakichkolwiek dokumentów oraz poświadczeń mogłoby być poważnym problemem.
Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS