Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika – wzór pełnomocnictwa do głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika jak i kto może głosować przez pełnomocnika? Pełnomocnictwo do głosowania wzór – upoważnienie do głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika to opcja, która umożliwia pewnym grupom wyborców oddanie głosu w wyborach poprzez upoważnioną osobę. To szczególnie istotne dla osób w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnościami. Osoby, które osiągnęły 60 lat w dniu głosowania oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z tej opcji. Wyjątkowo, pełnomocnictwo do głosowania może być udzielone osobom w stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, posiadającym prawo do zasiłku. Kto może być pełnomocnikiem w wyborach? Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. Nie mogą być członkowie komisji wyborczej ani mąż zaufania, obserwator społeczny czy kandydat w wyborach.

Kogo można zgłosić jako pełnomocnika do głosowania?

Pełnomocnikiem w wyborach może być osoba, która spełnia pewne określone warunki. Przede wszystkim taka osoba musi mieć prawo wybierania. Dodatkowo może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania od innej osoby, ale istnieją pewne ograniczenia. Może to być pełnomocnictwo tylko od jednej osoby. Jeśli jednak chodzi o udzielenie pełnomocnictwa przez dwie osoby, to jedna z nich musi być wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W taki razie kto nie może być pełnomocnikiem do głosowania? Jest jednak kilka grup osób, które nie mogą pełnić roli pełnomocnika w wyborach. Po pierwsze, nie może nim być osoba, która jest członkiem obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania ma prawo głosu. Po drugie, mężowie zaufania nie mają prawa pełnić funkcji pełnomocnika. Po trzecie, kandydaci w danym wyborczym procesie również są wyłączeni z tej roli pełnomocnika.

Jak zgłosić głosowanie przez pełnomocnika? Jak sporządzić akt pełnomocnictwa?

Aby wykonać głosowanie przez pełnomocnika, należy złożyć wniosek do władz gminy, w której jest się zarejestrowanym jako wyborca. Wniosek powinien być złożony nie później niż 9 dni przed dniem wyborów. Wraz z wnioskiem należy przedstawić zgodę pełnomocnika oraz ewentualne orzeczenie niepełnosprawności. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub innych wyznaczonych miejscach. Może być to urząd gminy lub inne miejsce na terenie gminy. Akt ten musi być podpisany przez wyborcę lub osobę upoważnioną.

Trzeba wiedzieć, że zgłoszenie pełnomocnika do głosowania można również przeprowadzić online. Przed rozpoczęciem procedury należy przygotować dane logowania do Profilu Zaufanego, telefon lub e-dowód osobisty, skan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności (wymóg jedynie dla osób z niepełnosprawnością), zdjęcie lub skan pisemnej zgody, na którą wystawiane jest pełnomocnictwo.

Po zalogowaniu na rządowej stronie gov.pl wystarczy wejść w odpowiedni wniosek – wniosek o pełnomocnictwo do głosowania – oraz wybrać przycisk wyślij wniosek. Po wypełnieniu odpowiednich pól oraz ich weryfikacji należy przesłać wniosek online. 

Pełnomocnictwo do głosowania wzór

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach musi być odpowiednio wcześniej zgłoszone do wójta czy innej osoby odpowiedzialnej w kwestii wyborów na terenie gminy. Głosowanie przez pełnomocnika jest możliwe po dopełnieniu formalności online. Platforma gov.pl udostępnia zarówno wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  jak i wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa. Oba te dokumenty są konieczne do upoważnienia kogoś do głosowania. Przygotowując pełnomocnictwo do głosowania wzór wniosku może okazać się bardzo przydatny. Posiadając wniosek do uzupełnienia istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że będzie on zawierał błędy lub braki potrzebnych danych.

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Tak, udzielone pełnomocnictwo można cofnąć. Wystarczy osobiście zagłosować, a głosowanie przez pełnomocnika automatycznie zostanie unieważnione. Można także złożyć stosowne oświadczenie do wójta lub obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika jest ważną opcją, dającą możliwość uczestniczenia w wyborach osobom, które z różnych powodów nie mogą osobiście pojawić się w lokalu wyborczym. Warto jednak dokładnie zapoznać się z procedurami i terminami związanymi z tą formą głosowania, aby upewnić się, że głos zostanie oddany prawidłowo.

Liczba wyświetleń: 609Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS