UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Co to UOKiK? Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konsumenta? UOKiK zgłoszenie, bezpłatna pomoc konsumencka. Zadania UOKiK, prezes urzędu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest instytucją państwową. Do jego głównych zadań można zaliczyć ochronę praw konsumentów, a także opiekę nad rynkiem, aby nie wykształcił się na nim monopol. Dlaczego jest to tak ważne? Warto wiedzieć czym tak właściwie jest monopol. O zmonopolizowanym rynku mówi się gdy jeden produkt jest wytwarzany, a także sprzedawany przez jedno przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji inni producenci mają realny problem, aby wejść na rynek i zacząć oferować własne produkty czy usługi. W sytuacji monopolu konkurencja nie istnieje. Taka sytuacja jest niekorzystna dla konsumentów, kupujący nie posiada wyboru co do źródła zakupu towarów czy usług. Oczywiście UOKiK jest ważną placówką nie tylko dla konsumentów, ale i dla przedsiębiorców.

Co to jest za skrót UOKiK? UOKiK to skrót od pełnej nazwy instytucji, jaką jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konsumenta

­­­Działania mające na celu obronę praw konsumentów podejmuje UOKiK. Oczywiście Urząd Ochrony konsumentów to często wymieniany skrót myślowy, pełna nazwa instytucji to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do jego głównych zadań można zaliczyć opiekę nad rynkiem, a także dochodzeniem praw zbiorowych konsumentów.

SUDOP UOKiK

SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej to internetowa baza danych, która działa pod zwierzchnictwem UOKiK. Należy wiedzieć, że baza SUDOP jest oficjalnym źródłem danych na temat udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dzięki informacjom, które znajdują się w bazie, można uzyskać wiedze dotyczącą wysokości dotacji, jakie otrzymało dane przedsiębiorstwo. SUDOP UOKiK wyszukiwarka pozwala na łatwe wyszukiwanie danych dotyczących otrzymanej pomocy. Aby pobrać dane z bazy, należy do pierwszego pola wpisać NIP beneficjenta. Kolejne opcje to zakres dat, w wybranym okresie czasu zostaną pobrane dane z bazy SUDOP UOKiK. Wszystkie firmy pomocy zostają wpisane do tabeli, a dane zostają wygenerowane dla użytkownika.

Wyszukiwarka SUDOP UOKiK  jest rozwiązaniem przejrzystym, które jest zgodne z postanowieniami Unii Europejskiej dotyczącej transparentności źródeł finansowania ze w sferze publicznej.

Prezes UOKiK

Kto Kieruje instytucją, jaką jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Należy wiedzieć, że na przedzie UOKiK stoi prezes Urzędu. Oczywiście nie każda osoba może objąć takie stanowisko. Selekcja kandydatów na prezesa UOKiK jest przeprowadzana jedynie spośród osób spełniających odpowiednie warunki. Wybór zwierzchnika musi zostać zatwierdzony przez przynajmniej 3 członków powołanych przez szefa kancelarii Rady Ministrów. Ważnym aspektem, który dotyczy rady osób wybierających nowego prezesa, jest posiadane odpowiedniego doświadczenia, które ma pomóc w wyłonieniu jednej, kompetentnej osoby na tak ważna stanowisko. Oczywiście również przyszły prezes UOKiK musi spełniać odpowiednie warunki. Konieczne jest posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego. Funkcję prezesa mogą objąć jedynie osoby posiadające polskie obywatelstwo, oraz nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu (za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Wymagane są również kompetencje kierownicze, doświadczenie i wiedza na temat na temat spraw, jakie leżą w obowiązkach prezesa UOKiK. Minimum 6-letni staż pracy w tym minimum 3-letni na stanowisku kierowniczym to ostatni warunek, jaki musi spełnić osoba ulegająca się na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK struktura instytucji

Centralną siedziba Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów znajduje się w Warszawie. Prezes UOKiK podejmuje decyzje z pomocą wiceprezesów, a także dyrektorów delegatur UOKiK i komórek organizacyjnych. Aktualnie na terenie Polski działa 8 delegatur, każda z nich posiada inny zasięg terytorialny i obsługuje interesantów zamieszkujących dany teren.

 1. Delegatura UOKiK w Bydgoszczy – województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 2. Delegatura UOKiK w Gdańsku – województwa pomorskie i zachodniopomorskie.
 3. Delegatura UOKiK w Katowicach – województwa śląskie i opolskie.
 4. Delegatura UOKiK w Krakowie – województwa małopolskie i podkarpackie.
 5. Delegatura UOKiK w Lublinie – województwa lubelskie i podlaskie.
 6. Delegatura UOKiK w Łodzi – województwa łódzkie i świętokrzyskie.
 7. Delegatura UOKiK w Poznaniu – województwo wielkopolskie.
 8. Delegatura UOKiK we Wrocławiu – województwa dolnośląskie i lubuskie.

Każda z delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie działa w zakresie kontroli przedsiębiorców, prowadzi postępowania antymonopolowe, a także takie w sprawie zachowań, które naruszają interesy konsumentów. W przypadku rozprawy sądowej do obowiązków pracowników delegatury UOKiK należy  przedstawienie sądowi istotnych dla sprawy poglądów w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji zadania

­­­­­Jakie zadania ma Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji? UOKiK czym się zajmuje? Wiele osób może zastanawiać się, czym tak właściwie zajmuje się UOKiK. Dla klientów Urząd Praw Ochrony Konsumenta jest ważną instytucją. W przypadku nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedających można zwrócić się o pomoc do UOKiK.

Jak działa UOKiK? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje zadania związane z ograniczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną zbiorowych interesów konsumentów oraz wydawaniem decyzji w sprawie działań antykonkurencyjnych, monopolizacji i nadużyć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dąży do zapewnienia efektywności konkurencji na rynkach, a także ochrony wolności gospodarczej w Polsce. Realizuje takie zadania, jak przeciwdziałanie działaniom ograniczającym konkurencję, ochrona zbiorowych interesów konsumentów, wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia, ochrona mechanizmów rynkowych poprzez wdrażanie przepisów o ochronie konkurencji, nadzór i promocja przepisów o zachowaniu gospodarczym.

Jakie są cele i zakres UOKiK?

 • Zwalczanie działań, które ograniczają konkurencje na rynku, a także wprowadzają monopol
 • Przeciwdziałanie zachowaniom, które naruszają zbiorowe oraz indywidualne prawa i interesy konsumentów
 • Prewencja w stosowaniu zakazanych wzorów umów

Jakie zadania realizuje UOKiK? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów posiada indywidualne obowiązki. Zwierzchnik UOKiK sprawuje kontrole nad przedsiębiorcami, wydaje decyzje, które bezpośrednio wpływają na ograniczenie dziań zmniejszających konkurencje. Do jego zadań można również zaliczyć prowadzenie badań czy testów mających na celu sprawdzenie jakość produktów np. UOKiK tabletki do zmywarki – test ten jest dostępny dla interesantów online. Zestawienie porównuje między sobą popularne tabletki do zmywarki, a także wybiera najkorzystniejsze cenowo oraz te dające najlepsze efekty. 

Zadania prezesa UOKiK

 • Przygotowuje projekty programów rządowych w zakresie konkurencji i polityki konsumenckiej
 • Współpracuje organami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi np. Inspekcja handlowa
 • Tworzenie publikacji dotyczących edukacji
 • Gromadzi i udostępnia do informacji publicznej orzecznictwa w sprawach w zakresie ochrony konsumentów i konkurencji na rynku
 • Współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej

Oczywiście nie są to jedyne zadania UOKiK, instytucja działa także aktywnie w zakresie udzielania bezpłatnych porad i wsparcia dla konsumentów.

Jakie kary może nałożyć UOKiK?

Przedsiębiorcy, którzy stosują nieuczciwe praktyki, muszą liczyć się z nałożeniem na nich kar przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jakie kary może nałożyć UOKiK? Oczywiście przedsiębiorca może zostać obciążony kara pieniężną za działania takie jak:

 • Dokonanie koncentracji bez zgody UOKiK

Należy wiedzieć, że koncentracja przedsiębiorców jest pod kontrolą prezesa UOKiK w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu jest większy lub równy 1 mld euro lub gdy łączny obrót na terenie RP w poprzedzającym koncentracje roku obrotowym przekracza 50 mln. W przypadku braku uzyskania takiej zgody Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć odpowiednią karę.

 • Zastosowanie niedozwolonych klauzul we wzorach umów z konsumentami

Wykorzystywanie niedozwolonych klauzul jest nielegalne i może skończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Można do nich zaliczyć między innymi znaczące lub całkowite ograniczenie odpowiedzialności za niewykonanie lub niesłowne wykonanie zobowiązania, czy podporządkowanie woli spełnienia świadczenia do okoliczności zależnych jedynie do kontrahenta.

 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Koniecznie należy dodać, że Nałożona przez UOKiK kara za wyżej wymienione przewinienia nie może przekroczyć 10% obrotu który przedsiębiorca uzyskał w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary.

Kara UOKiK w wysokości 50 000 000 euro może być nałożona, jeżeli przedsiębiorca

 • Nie udzieli informacji żądanych przez prezesa UOKiK lub przekazał nieprawdziwe informacje wprowadzające w błąd
 • Uniemożliwia, utrudnia prowadzoną kontrolę lub przeszukanie

Nawet w przypadkach gdy przedsiębiorca dopuścił się wymienionych czynów nieumyślnie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć taką karę. Dodatkowo każdy dzień opóźnień w wykonaniu decyzji dotyczącej ograniczania konkurencji lub prowadzenia działań które naruszają prawa konsumentów grozi kara do 10 000 euro.

Bezpłatna pomoc dla konsumenta UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta udziela całkowicie bezpłatnej pomocy prawnej dla klientów. Form uzyskania prawnej pomocy konsumenckiej jest wiele. W pierwszej kolejności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do skorzystania z telefonicznej infolinii konsumenckiej. Dzwoniąc na infolinie, można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Należy jednak pamiętać, że połączenie jest płatne, natomiast darmowe są porady udzielane przez ekspertów w trakcie rozmowy. Infolinia konsumencka UOKiK działa pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16. Telefoniczna infolinia konsumencka jest obsługiwana od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Koszty za połączenie są zależne od taryfy operatora.

Infolinia konsumencka: 801 440 220

Oczywiście bezpłatna pomoc dla konsumenta udzielana jest telefonicznie w przypadku pytań gdy w sprawie nie występują żadne istotne dokumenty. Chcąc uzyskać wsparcie, można również wysłać zapytanie na adres mailowy UOKiK [email protected].

Sprawy, które są bardziej skomplikowane i wymagają więcej czasu na analizę, należy zgłosić do Rzecznika Konsumentów. Pomoże on także przeglądnąć dokumenty i nakieruje sprawę na odpowiedni tok. Jeżeli chodzi o prawna pomoc dla konsumenta w sprawach bardzo skomplikowanych związanych np. Z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi czy energetycznymi, należy osobiście zgłosiśc się do opowiedniej organizacji. Instytucje, które są w stanie pomóc w zawiłych sprawach, można odnaleźć, korzystając z przygotowanej przez UOKiK wyszukiwarki.

UOKiK kontakt

Aby skontaktować się z centralą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można skorzystać z podanego poniżej telefonu kontaktowego. Należy jednak pamiętać, że nie jest to infolinia telefoniczna, która udziela pomocy prawnej konsumentom. Numer obsługiwany jest przez pracowników centrali UOKiK.

Adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Telefon: 22 55 60 800
E-mial: [email protected]

UOKiK kontakt z interesantami realizuje telefonicznie i mailowo jedynie w wybranych godzinach. Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15.

­­­Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konsumenta?

Aby złożyć skargę do UOKiK, należy najpierw wiedziec kiedy takie zawiadomienie może zostać złożone. Oczywiście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi działać zgodnie z prawem a jego prawa i obowiązki regulują odpowiednie ustawy i zarządzenia. Skarga do UOKiK może być złożona przez obywatela. Instytucja może zostać zaangażowana w przypadku gdy poszkodowana została duża grupa konsumentów. Należy jednak wiedzieć, że UOKiK nie może zająć się sytuacją gdy dotyczy ona indywidualnych szkód. Podstawową zasadą, która umożliwia wszczęcie postępowania przez prezesa UOKiK jest podejrzenie naruszenia zbiorowych dóbr konsumentów. Dodatkowo należy pamiętać, że skargę do UOKiK może zgłosić każdy obywatel, jej rozpatrzenie będzie indywidualne, mimo to skarga może traktować o problemie, który dotyczy większej grupy interesantów.

Chcąc złożyć skargę do UOKiK, należy udać się stacjonarnie do centrali Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy ulicy Powstańców Warszawy 1. UOKiK skarga indywidualna lub zbiorowa zostanie przyjęta w pokoju numer 116. Oczywiście osoby, które nie mają możliwości złożenia skargi do UOKiK w Warszawie, mogą przekazać dokumenty w wybranej delegaturze. Pismo można również wysłać do UOKiK pocztą na adres centrali instytucji lub delegatury. Poza formą pisemną skargi można przekazać również w formie ustnej w wybranym oddziale instytucji. Ostatnim sposobem na złożenie skargi jest elektroniczne przesłanie jej poprzez epuap lub fax.

Jak napisać skargę do UOKiK?

Pisząc skargę do  UOKiK, należy pamiętać o istotnych elementach, które muszą zostać zawarte w dokumencie. Istnieje możliwość, aby skorzystać z dokumentu, jakim jest skarga do UOKiK wzór. Chcąc jednak samodzielnie przygotować zażalenie, trzeba pamiętać, aby umieścić w nim:

 • dane przedsiębiorcy, który dopuścił się nieuczciwych praktyk,
 • dane osoby zgłaszającej,
 • opis zachowania, którego zawiadomienie dotyczy,
 • przepis ustawy, który został naruszony przez przedsiębiorcę,
 • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy,
 • podpis osoby zgłaszającej.

Liczba wyświetleń: 2745Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS