Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

Co to jest Urząd Marszałkowski, kto nim kieruje? Dostępne informacje co można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim. Departamenty, wydziały Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski — co to, kto nim kieruje?

Urząd Marszałkowski to instrument stanowiący pomoc dla zarządu oraz Marszałka województwa. Urząd Marszałkowski wchodzi w skład samorządu terytorialnego. Urząd Marszałkowski działa w formie jednostki budżetowej samorządu województwa. Należy wiedzieć, UM nie posiada osobowości prawnej.

Kto Reprezentuje Urząd Marszałkowski?

Na czele Urzędu Marszałkowskiego stoi Marszałek Województwa. Do jego zadań należy w szczególności organizacja pracy całe instytucji, a także reprezentowanie województwa poza jego granicami. Kierownik Urzędu Marszałkowskiego, steruje również pracą kierowników wojewódzkich jednostek samorządowych. Kto powołuje Urząd Marszałkowski a właściwie Kierownika Urzędu? Ten wybór jest dokonywany podczas sesji sejmiku. Kandydaci są zgłaszani przez radnych. Warto wiedzieć, że zgłoszenie kandydatury jako marszałek nie wymaga bycia radnym. Urząd Marszałkowski kierowany jest przez Marszałka Województwa z pomocą Wicemarszałka oraz członków zarządu, ale również dyrektora i skarbnika, a także dyrektorów departamentów. Należy pamiętać, że Urząd Marszałkowski działa w obrębie województwa.

Kto kontroluje Urząd Marszałkowski?

Oficjalnie kontrolę i nadzór nad Marszałkiem Województwa pełni Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda. W sprawach finansowych Urząd Marszałkowski kontrolowany jest przez Marszałka Województwa i skarbnika urzędu, natomiast oni sprawdzani są przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Czym zajmuje się Urząd Marszałkowski?

Wielu mieszkańców Polski zastanawia się tak właściwie, co robi urząd Marszałkowski? Do jego zadań należy zapewnienie warunków odpowiedzialnego i prawidłowego wykonywania przez województwo zadań. Jest to między innymi realizacja spraw z zakresu edukacji publicznej, zaliczając w to szkolnictwo wyższe. Urząd Marszałkowski zajmuje się także promocją ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Można do tego zaliczyć realizacje spotów reklamowych wyświetlanych w autobusach czy na ulicach. Urząd Marszałkowski sprawuje opiekę nad sprawami z zakresu kultury oraz ochrony jej dóbr, a także modernizacją terenów wiejskich. UM działa również w temacie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jednym z zadań urzędu marszałkowskiego jest zagospodarowanie przestrzenne, a także zajmowanie się sprawami transportu zbiorowego oraz dróg publicznych. Dodatkowo zarząd województwa zajmuje się ochroną praw konsumentów i bezpieczeństwem publicznym. Na lokalnym rynku pracy Urząd Marszałkowski prowadzi działania, które mają na celu aktywizację rynku pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu. W przypadku niewypłacalności pracodawcy urząd marszałkowski zajmuje się ochroną roszczeń pracowniczych.

Co można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim?

Wszystkie formalności w Urzędzie Marszałkowskim załatwiane są zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego. Do Urzędu Marszałkowskiego można zgłosić się w sprawach ogólnych takich jak uzyskanie informacji publicznej, złożenie petycji czy skargi. Urząd Marszałkowski przyznaje także odznaki dla osób zasłużonych dla danego województwa. Do zadań związanych z transportem Urząd Marszałkowski zajmuje się zmianami w katergolach dróg, zarządzaniem ruchem na drogach w województwie. Ale również nadawanie numerów drogom gminnym i powiatowym. Do urzędu marszałkowskiego mogą zgłosić się przewoźnicy w sprawie refundacji ulg w komunikacji autobusowej. Konkretne formalności w Urzędzie Marszałkowskim są realizowane przez odpowiednie departamenty.

 

Departamenty

Oczywiście departamenty w poszczególnych urzędach mogą posiadać inne kompetencje i zadania, jednak zwykle różnica nie jest znacząca. Urząd Marszałkowski może składać się z wielu departamentów, gdzie każdy nich odpowiada za inne sprawy oraz zajmuje się innymi zagadnieniami.

Departament Generalny Urzędu Marszałkowskiego

W Urzędzie Marszałkowskim Departament Generalny zajmuje się między innymi organizacją pracy jednostki, a także jej pracowników. Dział zapewnia odpowiednie wyposażenie techniczne jednostki, a także przyjmuje skargi, petycje i wnioski interesantów.

Departament Budżetu i Finansów

Do zadań Departamentu Finansów należy planowanie dochodów i wydatków w województwie, a także analiza obecnego budżetu i dokonywania w nim koniecznych zmian. 

Departament Funduszy Europejskich

Pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich obsługują interesantów w związku z realizowanymi na terenie województwa programów dofinansowaniami z Unii Europejskiej.

Departament Środowiska,

Departament Środowiska poza wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o prawie ochrony środowiska, prowadzi rachunkowość opłat za korzystanie ze środowiska, pobiera należności związane z ochroną środowiska. Urząd Marszałkowski zajmuje się także przyznawaniem ulg w opłatach za korzystanie ze środowiska, a także egzekwowaniem odpowiednich opłat. Do urzędu marszałkowskiego można udać się w celu uzyskania zaświadczenie o niezaleganiu opłatach za korzystanie ze środowiska. W zakresie ochrony środowiska urząd marszałkowski sprawuje kontrole nad firmami działającymi w zakresie opakowań, a także pobiera opłatę produktową i recyklingową. Do urzędu należy skierować się w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie oraz zbieranie odpadów i odpadów zakaźnych.

 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednym z zadań Departamentu Rolnictwa jest udzielanie dotacji dla spółek wodnych, a także prowadzenie wojewódzkiej bazy danych, która w połączeniu z mapami sporządzonymi przez pracowników innych urzędów Marszałkowskich w Polsce wchodzą w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Nie są to jedynie działania  prowadzone przez ten departament Urzędu Marszałkowskiego. Do spraw związanych z rolnictwem można zaliczyć także szacowanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta takie jak dziki, jelenie czy sarny na uprawach rolnych. Należy pamiętać, że chcąc płoszyć zwierzęta łowne, należy udać się po odpowiednie zezwolenie do urzędu marszałkowskiego, właśnie do wydziału rolnego.

Departament Geologi i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

To właśnie Urząd Marszałkowski wydaje pozwolenia na wydobywanie kopalin, a także zatwierdza projekty prac geologicznych. Udziela zgód na przetwarzanie gruntów rolnych i leśnych pod cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania.

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania  i Polityki Społecznej

W zakresie zdrowia urząd marszałkowski zajmuje się stażami lekarzy i dentystów, a także prowadzeniem wpisów ewidencji uprawnionych psychologów i  lekarzy.

Departament Turystyki

Jeżeli chodzi o turystykę i sport UM, prowadzi bieżący rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców. Nadaje uprawnienia przewodnika górskiego oraz upoważnienia do prowadzenia szkoleń na przewodników górskich. Dodatkowo Urząd Marszałkowski działa w zakresie wydawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu. Warto wiedzieć, że 'Odznaka honorowa za zasługi dla turystyki' przyznawana jest przez Urząd Marszałkowi.

Urząd Marszałkowski BDO

Baza danych odpadami BDO to elektroniczny system opracowany, którego opracowaniem zajmowało się Ministerstwo Środowiska. Rejestr został stworzony w celu prowadzenie ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów. Należy wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się z BDO. W bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami nie muszą zarejestrować się przedsiębiorcy, których wytwarzane są odpady wyłącznie w częściach wspólnych takich jak biura. Rejestracji nie muszą także dokonywać przedsiębiorcy, wytwarzają odpady, wynikające z codziennego funkcjonowania pracowników przykładowo odpady z kuchni. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przygotowano ankietę, która ma pomóc przedsiębiorcom. Wszystkie pytania dotyczące rejestru BDO można skierować bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego w województwie. Urząd Marszałkowski BDO — baza jest obsługiwana przez pracowników jednostki. Udając się do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Ochrony Środowiska można uzyskać dostęp do konta w BDO, a także potrzebną pomoc wykwalifikowanych pracowników.

Urząd Marszałkowski dotacje

Często Urząd Marszałkowski we współpracy z Unią Europejską realizują dotacje dla mieszkańców danego województwa. Realizowane są również dotacje na realizację celów użytku publicznego takie jak konserwacja zabytków czy wsparcie finansowe ochotniczych straży pożarnych. Dotacje w Urzędzie Marszałkowskim mogą być obsługiwane w departamencie Funduszy Europejskich. Chcąc uzyskać konkretne informacje na temat dofinansowania w konkretnym województwie, zaleca się bezpośredni kontakt z Urzędem Marszałkowskim.

 

Liczba wyświetleń: 4291Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS