Urząd Wojewódzki

Opublikowano:

Urząd Wojewódzki

Co można załatwić w Urzędzie Wojewódzkim? Informacje na temat Urzędów Wojewódzkich w Polsce, co to Urząd Wojewódzki. Paszporty, wizy, karta pobytu.

Urząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki jest jedną z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, stworzona do pomocy wojewodzie. Zarządzaniem Urzędem Wojewódzkim zajmuje się wojewoda wraz z dyrektorem Urzędu. Kierownik dba o prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Wojewódzkiego. Struktura Urzędu Wojewódzkiego nie jest skomplikowania. Jednostka składa się z biur, które obsługują urząd, wydziałów, zajmujących się realizacją zadań merytorycznych, a także oddziałów, które nazywane są również komórkami wewnętrznymi wcześniej wymienionych biur i wydziałów.

Budżet Urzędu wojewódzkiego pozwala na sprawne działanie gospodarki całego województwa. Plan finansowy województwa składa się z przewidywanych dochodów i wydatków województwa takich jak np. remont drogi wojewódzkiej. Budżet musi również zawierać w sobie źródła, z którego może zostać sfinansowany ewentualny deficyt budżetowy, a także plany na przeznaczenie opcjonalnej nadwyżki budżetowej. W planie finansowania województwa Urząd Wojewódzki musi również zawrzeć wydatki na wieloletnie programy. Budżet województwa jest planowany na kolejny rok kalendarzowy, często występuje również nazwa rok budżetowy.

Urząd Wojewódzki wydziały

Na terenie Polski funkcjonuje 16 urzędów wojewódzkich, każdy z nich sprawuje działanie w innym województwie. Warto wiedzieć, że w każdym z urzędów wojewódzkich wydziały mogą się od siebie nieznacznie różnić, ale rozbieżności nie są duże.

Wydział Prawny i Nadzoru UW

Wydział prawny w Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się doradztwem i obsługą prawną Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego, a także całego urzędu. Do jego zadań można także zaliczyć kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych oraz nadzór nad zarządzeniami ustanawianymi przez organy w województwie.

Wydział Organizacyjno-administracyjny UW

Dział Organizacyjno-administracyjny w Urzędzie Wojewódzkim pełni głównie funkcje wewnętrzne takie jak organizacja pracy czy prowadzenie polityki kadrowo organizacyjnej. Pracownicy oddziału obsługują kasę w Urzędzie Wojewódzkim.

Wydział Finansów i Budżetu UW

Głównym zadaniem Wydziału Finansowego jest ustalenie budżetu województwa na cały rok. Natomiast Praca nad budżetem nie kończy się po jego sporządzeniu, pracownicy wydziału finansów i budżetu mają obowiązek dbać o jego poprawną i odpowiednią realizację.

Wydział Infrastruktury UW

Do zadań wydziału infrastruktury należy przede wszystkim nadzór nad działaniem Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ośrodków Szkolenia Techniki Jazdy, a także Komisji Egzaminacyjnych. Wydział Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim działa również w zakresie poprawy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dodatkowo do działań wydziału można zaliczyć prowadzenie spraw w zakresie budownictwa drogowego, orzecznictwa architektoniczno-budowlanego oraz planowania przestrzennego dróg, chodnikowi terenów zielonych.

Wydział nieruchomości UW

Dział nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego zajmuje się głównie formalnościami związanymi z gospodarką nieruchomościami skarbu państwa, a także ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na cele publiczne.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW

Jest to wydział najczęściej odwiedzany przez interesantów. Do jego zadań można zaliczyć wydawanie dokumentów paszportowych, obsługę spraw cudzoziemców, tematy dotyczące obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Dodatkowo w Urzędzie Wojewódzkim Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zajmuje się współpracą ze związkami wyznaniowymi.

Wydział Polityki Społecznej UW

Pracownicy wydziału zajmują się głównie pomocą społeczną, wsparciem rodzin oraz osób niepełnosprawnych, a także rynkiem racy. Pracownicy wydziału przyjmują wnioski o uzyskanie pomocy finansowej z rządowych programów takich jak Rodzina 500+.

Wydział Środowiska i Rolnictwa UW

Urzędnicy trudnią się sprawami dotyczącymi dofinansowania obiektów, które wymagają odbudowy lub remontu w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz osuwisk. Wydział Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim ten zajmuje się również wypłatą środków finansowych rolnikom związaną ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego.

Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UW

Wydział zajmuje się głównie nadzorowaniem i koordynacją zadań zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Realizuje również zadania związane z systemem powiadamiania ratunkowego, a także sprawy związanych z obroną województwa.

Co można załatwić w Urzędzie wojewódzkim?

Aby zrealizować konkretne formalności w Urzędzie Wojewódzkim, należy udać się do odpowiedniego wydziału. Wynika to z faktu, iż każdy z oddziałów realizuje inne zadania. Obywatele wiele potrzebnych spraw załatwiają w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego. Co dokładnie można załatwić w Urzędzie Wojewódzkim?

W Urzędzie Wojewódzkim można złożyć wniosek oraz odebrać paszport. Nie jest to jedyna formalność realizowana w oddziale. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zajmują się także legalizacją pobytu cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej, a także ich rodzin. Do Urzędu Wojewódzkiego należy skierować się w celu wydania nowej karty pobytu oraz zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Sprawy zatrudniania cudzoziemców, przedłużenia wiz również można zrealizować w Urzędzie Wojewódzkim.

Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę, należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego, dokładniej do Wydziału Infrastruktury. Pracownicy oddziału rejestrują również dzienniki budowy. W Urzędzie Wojewódzkim można uzgodnić czas oraz trasę przemarszu pielgrzymki, która odbywa się na terenie województwa.

W Urzędzie Wojewódzkim można również uzyskać zgodę na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających opiekę, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowawczo-terapeutycznych. Jeżeli chodzi o uzyskanie informacji na temat środowiska oraz jego ochronie, warto skorzystać z pomocy urzędników wydziału środowiska i rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim.

Urząd Wojewódzki realizuje wiele formalności jednakowo dla obywateli jak i  cudzoziemców. Dokładne informacje na temat tego co można załatwić w Urzędzie Wojewódzkim, można uzyskać, kontaktując się z konkretnym urzędem lub odwiedzając stronę internetową.

Cudzoziemcy Urząd Wojewódzki

Osoby przybywające do Polski, często potrzebują uzyskać dokumenty lub pozwolenia na pobyt. Wszystkie formalności związane z pobytem w Polsce realizowane są w Urzędzie Wojewódzkim w wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego wydają zezwolenia na pobyt czasowy i stały, Przedłużają wizy, a także wydają/wymieniają karty pobytu. Do tego oddziału mogą również zgłosić się pracodawcy chcący zatrudnić cudzoziemce. Urząd pozwala sprawdzić informacje dotyczące interesanta.

Jak wyrobić Paszport? Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Paszporty wydawane są w Urzędzie Wojewódzkim, warto wiedzieć, że wnioski można składać również w filiach urzędu. Pozwala to mieszkańcom niemieszkającym w bliskim otoczeniu Urzędu Wojewódzkiego złożyć odpowiednie dokumenty bez konieczności transportowania się. Jak wyrobić paszport w Urzędzie Wojewódzkim? Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Konieczne jest złożenie wniosku osobiście. Wynika to z faktu, iż podczas składania wniosku o paszport urzędnik pobiera odciski palców interesanta. Jak wyrobić paszport? Wniosek o paszport nie jest jedynym pismem koniecznym do wyrobienia dokumentu, należy również posiadać aktualną fotografię, dowód opłaty za paszport oraz ważny dowód osobisty lub paszport. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim lub jego oddziale. Ile trwa wyrobienie paszportu?  Wyrobienie paszportu trwa około 30 dni, a jego odbiór następuje w miejscu złożenia wniosku. Warto pamiętać, że poprzedni paszport należy zabrać ze sobą w celu jego anulacji przez urzędnika.

Liczba wyświetleń: 5845Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS