Jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Co musisz wiedzieć, aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Zobacz informacje jak zarejestrować się jako bezrobotny, dokumenty.

W celu rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna można skorzystać z dwóch opcji. Jedną z nich jest zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania. A w przypadku braku zameldowania do urzędu pracy na którego obszarze działania przebywa interesant.

Kto może uzyskać status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej może uzyskać każda osoba, która ma ukończone 18 lat i nie podejmuje się żadnej pracy zarobkowej. Dodatkowo w przypadku rejestracji dla bezrobotnego online na portalu GOV osoba chcąca zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Podczas rejestracji online dokumenty muszą być zeskanowane.

Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Rejestracji jako bezrobotny można dokonać za pośrednictwem portalu GOV. Poniżej zostały przedstawione kolejne kroki rejestracji jako bezrobotny online.

 1. Znajdując się na stronie portalu GOV w zakładce ‘Usługi elektroniczne Urzędów Pracy’ trzeba przejść do grupy usług ‘Rejestracja/ wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy’. Portal przejdzie do rejestracji.
 2. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej usługi – Zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB). Dzięki temu petent zostaje przekierowany do odpowiedniego formularza. 
 3. W formularzu, polu ‘Podaj nazwę urzędu’ należy wybrać dokładny Powiatowy Urząd Pracy, do którego kierowany będzie wniosek, a następnie kliknąć Dalej. Pomocny może się również okazać filmik instruktażowy lub panel pomocy ukryty pod przyciskiem ‘Pomoc’. Który PUP wybrać? Pełna lista Urzędów Pracy opisana została w innej zakładce serwisu. 
 4. Zanim dokona się rejestracji, należy uzupełnić ankietę, w celu ustalenia statusu petenta na rynku pracy. Odpowiedzi na pytania w ankiecie muszą być prawdziwe i zgadzać się z obecną sytuacją na rynku pracy uzupełniającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Po uzupełnieniu należy wybrać ‘Ustal status osoby na rynku pracy’, aby przejść do kolejnej zakładki formularza.
 5. W następnym kroku należy potwierdzić wybór ścieżki rejestracji zaproponowanej przez GOV. Ścieżka zostaje wybierana przez GOV na podstawie wypełnionych danych w ankiecie przez osobę.
 6. Następnym krokiem jest wybieranie metody rejestracji bezrobotnych. W przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wybrać ‘Rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy’, co umożliwi załatwienie rejestracji w sposób w pełni online, bez konieczności wizyty w PUP. Jeżeli nie posiada się wcześniej wymienionych elementów należy wybrać ‘Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy’ oraz udać się do urzędu pracy osobiście w celu dostarczenia załączników, aby dokonać rejestrację. Niektóre z instytucji na terenie Polski obsługują tzw. częściową rejestrację online. Oznacza to, że dokumenty przesyłane są online jednak konieczna jest wizyta stacjonarna w PUP w celu potwierdzenia tożsamości.
 7. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z wykazem dokumentów, potrzebnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Podczas skanowania, należy pilnować, aby rozmiar pojedynczego pliku wynosił nie więcej niż 4 MB, a łącznie wszystkich plików - 24 MB.
 8. Kierując się do zakładki ‘Dane osobowe’ interesant musi wypełnić dane identyfikacyjne oraz dołączyć potrzebne załączniki.
 9. W kolejnych krokach należy wypełnić dane dotyczące wykształcenia, zawodów, znajomości języków obcych, uprawnień i umiejętności, itp. Podawane dane mają być zgodne z kolejnymi krokami Formularza zgłoszenia do rejestracji bezrobotnego.
 10. Poniżej należy wskazać Urząd Skarbowy i oddział NFZ, do których Urząd Pracy ma kierować zgłoszenia o opodatkowaniu i ubezpieczeniu petenta.
 11. Dodatkową opcją jest wprowadzenie informacji na temat działalności czy nieruchomości rolnej, lecz to tylko w przypadku osób, których ta kwestia dotyczy.
 12. Osoba wybiera Urząd Pracy, który skontaktować się z osobą w celu przekazania dokumentów zwrotnych odnośnie danego wniosku. Wybór ‘konto w praca.gov.pl’ umożliwi otrzymanie dokumentów elektronicznie, natomiast ‘kontakt listowny’ w sposób listowny.
 13. W sekcji ‘weryfikacja klienta’ można wybrać rodzaj podpisu elektronicznego – podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisać wniosek profilem zaufanym czy też wysłać bez podpisu. Przy czym w przypadku profilu zaufanego trzeba będzie uwierzytelnić Profil Zaufany na platformie zewnętrznej, przy pomocy banku czy też operatora pocztowego. Na końcu należy podpisać wniosek i wysłać go do właściwego Urzędu Pracy.
 14. Ostatnim krokiem podczas rejestracji bezrobotnych online jest wyświetlenie potwierdzenia, przesłania wniosku do PUP. Chcąc upewnić się, że wniosek został przesłany do urzędu pracy, można zalogować się do konta klienta w zakładce Praca na portalu GOV.

Jakie benefity otrzymuje osoba bezrobotna?

Osoba ze statusem osoby bezrobotnej może liczyć na zasiłek dla osób bezrobotnych. Ta osoba musi spełniać jednak określone warunki. W celu uzyskania zasiłku musi być udokumentowane, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację osoba ubiegająca się o zasiłek wykonywała pracę. 

Kolejnym przywilejem osoby ze statusem bezrobotnej jest bycie premiowanym przez urząd. Osoba, która podjęła się zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej może otrzymać dodatek aktywizacyjny do zasiłku dla bezrobotnych. Urząd może również sfinansować koszty dalszej nauki bezrobotnego. Wówczas jeżeli dana osoba podejmie naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla pełnoletnich lub naukę w szkole wyższej, może przez okres 12 miesięcy otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba ubiegająca się o status osoby bezrobotnej również ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej. Prawo do korzystania ze świadczeń mija po 30 dniach od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie dokumenty potrzebne są do zarejestrowania się jako bezrobotny?

Podczas rejestracji jako osoba bezrobotna, petent musi przedstawić odpowiednie dokumenty w PUP. W przypadku osób posiadających obywatelstwa polskie rejestracja bezrobotnych może różnić się w stosunku do osób które go nie posiadają. 

Dokumenty potrzebne podczas rejestracji osób bezrobotnych:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • dokument oświadczający o miejscu zamieszkania
 • świadectwo ukończenia szkoły poparte dyplomami lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, również wszelkie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • wszelkie świadectwa pracy oraz dokumenty stwierdzające o uprawnieniu do wykonywania jej na podstawie przepisu ustawy,
 • oświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do wykonywania niektórych grup zawodów.

W przypadku jeżeli osoba jest cudzoziemcem i chce uzyskać status osoby bezrobotnej, powinna przedstawić to w powiatowym urzędzie pracy przy pomocy dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakim czasie trzeba zarejestrować się jako bezrobotny?

Osoba chcąca zarejestrować się jako bezrobotny może zrobić to w każdej chwili. Według ustawy o promocji zatrudnienia nie ma narzuconego określonego terminu. Pamiętać należy, że wszelkie przywileje czy uprawnienia, jakie niesie ze sobą uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przyznawane są dopiero od momentu kiedy osoba dokona rejestracji. Bardzo ważną kwestią jest, w jakim czasie należy się zarejestrować się jako bezrobotny, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Osoba, aby otrzymać zasiłek, musi się zarejestrować dopiero wtedy, kiedy ma przepracowane 365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio przed dokonywaniem rejestracji.

Czy osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy?

Jako osoba bezrobotna nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Można zarejestrować się w każdym momencie lub w ogóle nie dokonywać żadnej rejestracji. Należy jednak pamiętać o wszelkich przywilejach, które oferuje bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Osoba rejestrująca się jako bezrobotna musi zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku ustalania prawa do zasiłku bezrobotnego badany jest okres 18 miesięcy bezpośrednio przed dokonaniem rejestracji. Zasiłek bezrobotnego jest o tyle ważny, że to urząd pracy płaci jeśli bezrobotny sam znajdzie pracy.

Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy

Drugą opcją zdecydowanie wygodniejszą jest skorzystanie z elektronicznego sposobu rejestracji za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Z tej opcji mogą skorzystać osoby dysponujące: podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym. Po wypełnieniu formularza rejestracji pracownik urzędu pracy skontaktuje się z nami w celu potwierdzenia ubiegania się o rejestrację.

Liczba wyświetleń: 1546Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS