UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opublikowano:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Czym zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych? Zadania UODO. Zgłoszenia i Skargo do UODO, jak złożyć? Urząd Ochrony Danych Osobowych kary finansowe.

Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce powstał 25 maja 2018 roku. Według nowych przepisów rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, każde państwo należące do UE musi monitorować we właściwy sposób przestrzeganie przepisów. Osoba ustanawiająca prawo unijne daje wolną rękę krajom członkowskim jeżeli chodzi o wybór właściwych osób do stworzenia organów nadzorczych. Warunek jedyny stoi, kiedy trzeba utworzyć ten organ, bowiem ma być to jeden, niezależny, organ publiczny. Fundamentalną zasadą europejskiego systemu ochrony danych osobowych jest niezależność organu nadzorczego. 

Prezes UODO

Na czele instytucji stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych. Jest osobą upoważnioną do przeprowadzania kontroli, pozwalających zweryfikować czy przepisy o ochronie danych osobowych są przestrzegane. Jest również właściwą osobą w sprawie ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wraz z dniem 25 maja 2018 roku otrzymał także nowe obowiązki, które poprzednio były powierzone Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Również, według ustawy z dnia 10 maja 2018 roku do Prezesa UODO należy obowiązek postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych posiada również uprawnienia do nakładania kar pieniężnych za nierespektowanie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kolejną funkcją Prezesa UODO jest opracowywanie kryteriów certyfikacji oraz zasad ewentualnego jej cofnięcia, które należy do tworzenia mechanizmu certyfikacji dla organizacji. Zatwierdzanie kodeksów postępowania opracowywanych i opiniowanie na zasadach określonych w RODO to również zadanie Prezesa UODO. Razem z tym idzie też ogłaszanie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

Dodatkowo prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmuje się prowadzeniem systemu, dzięki któremu administracja może zgłaszać ewentualne naruszenia danych osobowych czy opiniowanie przedstawianych założeń i projektów aktów prawnych dotyczących danych osobowych. Wraz ze wniesieniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych inicjowane jest postępowanie administracyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku, prezes UODO rozpatruje złożoną skargę w terminie co najwyżej miesiąca od otrzymania jej.

UODO Kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, można oczywiście osobiście udać się do siedziby. Jednak ze względu na fakt, iż siedziba UODO mieści się w Warszawie, nie każdy z petentów ma taka możliwość. Z tego względu UODO kontakt realizuje zarówno telefonicznie jak i mailowo. Warto pamiętać, aby kontaktować się z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych w godzinach otwarcia – 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531-03-00
E-mail: [email protected]

Powyższe dane kontaktowe UODO skierowane są do obywateli chcących zrealizować konkretne formalności w instytucji. W przypadku mediów Urząd Ochrony Danych Osobowych kontakt prowadzi poprzez rzecznika prasowego. Pytania dotyczące stanowiska UODO można przesłać na adres [email protected] lub skierować telefonicznie pod numerem 22 531 09 62.

Infolinia UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych posiada również własną infolinię. Warto wiedzieć, że na przestrzeni czasu forma infolinii została zmieniona. Przez jakiś czas UODO infolinia działała pod dwoma numerami kontaktowymi. UODO infolinia dla IOD działała pod indywidualnym numerem w stosunku numeru dla interesantów. Obecnie infolinia UODO działa pod jednym numerem 

Infolinia UODO: 606 950 000 

Połączenia obsługiwane są we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Urząd Ochrony Danych Osobowych Skarga

Każda osoba która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane bez jej zgody lub wykorzystywane w nieodpowiedni sposób może skierować odpowiednie zgłoszenie do UODO. Kiedy można złożyć skargę do UODO? Skarga do UODO może okazać się dobrym rozwiązaniem dla danej osoby w przypadku kiedy nieprawidłowe przetwarzanie dotyczy jej danych osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w danej sprawie, w przypadku kiedy naruszenie nie nastąpiło, Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Gdzie można składać skargę? W sytuacji, kiedy osoba chce złożyć skargę do UODO, powinna udać się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wówczas zwykle następuje postępowanie w sprawie której zgłoszenie dotyczyło. W przypadku kiedy Prezes stwierdzi pewne nieprawidłowości, postępowanie zakończy się odpowiednią decyzją od administracji. 

Jak złożyć skargę do UODO? Do UODO skarga może zostać złożona na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest forma tradycyjna, tudzież pisemna, w tym przypadku należy ją zaadresować na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Drugim sposobem jest natomiast forma elektroniczna. W tym celu należy skorzystać ze strony GOV, zakładki UODO. Pierwszym krokiem jest wybór formularza do wypełnienia w postaci ‘Pismo ogólne do podmiotu publicznego’, który dostępny jest na portalu ePUAP2. Skarga do UODO składana elektronicznie musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. Drugim warunkiem dla składanej skargi jest zawarcie swojego adresu elektronicznego.

RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych RODO oraz przepisy z nim związane jasno określone są w ustawie dotyczącej ochrony danych personalnych. Ważne jest, aby członkowie Urzędu Ochrony Danych Osobowych byli niezależni od jakichkolwiek wpływów. Uzasadnione jest to rozporządzeniem unijnym RODO, który mówi, że członkowie powinni od jakichkolwiek czynności niebędących zgodnymi z ich obowiązkami jak również nie wolno im podejmować się żadnych innych prac zarobkowych i niezarobkowych.

Kiedy UODO monituje przetwarzanie danych osobowych na terytorium Polski? Wtedy, gdy:

 • przetwarzanie danych dokonywane jest przez organy publiczne Polski;
 • przetwarzanie danych dokonywane jest przez podmioty prywatne, podczas gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie danych dokonywane jest podmioty prywatne, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesach publicznych lub w
 • ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej takiemu administratorowi;

Do zadań UODO należy m.in.:

 • kontrolna właściwego stosowania się do przepisów o ochronie danych osobowych;
 • szerzenie wiedzy o rynku wśród społeczeństwa, zarówno jak i wiedzy o przepisach, zabezpieczeniach itp.;
 • szerzenie wiedzy o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych wśród administratorów;
 • rozpatrywanie skarg wnoszonych przez osoby, których dane dotyczą lub przez inne podmioty, organizacje, zrzeszenia;

UODO kary

Kary za nie przestrzeganie przepisów RODO w Polsce są nakładane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Po zgłoszeniu naruszenia rozwiązywane jest postępowanie które ma rozstrzygnąć, czy przepisy RODO zostały złamane. Decyzja która zostanie wydana oczywiście może zostać zakwestionowana przez podmiot. Z tego względu istnieje możliwość odwołania się od decyzji nałożonej przez UODO kary.

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych przewidują dwa rodzaje kar finansowych:

 • 2% lub 4% rocznego przychodu przedsiębiorstwa w odniesieniu do poprzedniego roku
 • do 10 mln lub do 20 mln euro

Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku złamania przepisów nakładane są przez UODO kary. Decyzja ta należy do prezesa instytucji.

Wszystkie informacje o karach wymierzonych przez UODO znajdują się na stronie GOV, w zakładce UODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych podaje dokładną datę wymierzenia kary. Wchodząc w każdy odnośnik do artykułu o każdej z wymierzonych grzywien, można przeczytać, na podstawie którego konkretnie artykułu z której ustawy kara została wymierzona. Poniżej tej informacji znajduje się opis sytuacji, w jakiej wymierzono karę oraz pełne uzasadnienie, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiono w tej sprawie. Można znaleźć w danym artykule wiele innych szczegółów dotyczących danej sprawy.

Urząd Ochrony Danych Osobowych Poradnik

Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w zakładce UODO na oficjalnej stronie rządowej. Można znaleźć tam m.in. poradniki czy wskazówki jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku, czy, przykładowo, poradnik odnośnie ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej. W każdym z tych artykułów znajdują się merytoryczne wytłumaczenia tematu od strony prawej, podparte konkretnymi zarządzeniami ze strony UODO. Poranki UODO może być przydatny zarówno dla nowych jak i funkcjonujących na rynku przedsiębiorców. Wytłumaczony jest też każdy z poszczególnych problemów, jakie dokładne wykroczenie prawne by to powodowało w przypadku zaistnienia. Na stronie GOV w zakładce UODO udostępniono również sekcję filmów instruktażowych. Artykuły z filmami, tak samo jak i artykuły czysto tekstowe merytorycznie tłumaczą problem, zarówno jak i posiadają załączony film instruktażowy oraz różne ilustracje.

UODO – zgłoszenie IOD

Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera również informacje dotyczące zgłaszania IOD. Znaleźć tam można poradniki m.in. odnośnie tego jak prawidłowo zawiadomić o wyznaczeniu danych IOD, w jakim terminie należy dokonać takiego zawiadomienia, czy też jaki formularz zawiadomienia wybrać. Prawidłowe zawiadomienie Prezesa UODO o wyznaczeniu, odwołaniu czy zmianie danych IOD musi spełniać następujące warunki: 

 • zawiadomienie IOD musi być w postaci elektronicznej,
 • wypełniony właściwy formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem,
 • elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym.

Liczba wyświetleń: 1019Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS