Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących

Opublikowano:

Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących

Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 k. p. o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami.

Nowelizacja Kodeksu Pracy: zmiana artykułu 222

Po wprowadzeniu nowelizacji, art. 222 Kodeksu Pracy został zmieniony w celu lepszej ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracownik jest narażony na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, pracodawca jest zobowiązany do zastąpienia ich mniej szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub zastosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień tego narażenia. Nowe przepisy kodeksu pracy nakładają również obowiązek wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Ta zmiana ma na celu poprawę warunków pracy i zwiększenie ochrony zdrowia pracowników przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na niebezpieczne substancje w miejscu pracy.

Nowy rejestr prowadzony przez pracodawców

Po nowelizacji pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestracji wszystkich rodzajów prac związanych z ekspozycją na wspomniane substancje, oraz do utrzymywania rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Osoby zatrudnione w obszarze kontaktu z substancjami reprotoksycznymi są obecne w różnych sektorach krajowej gospodarki, w tym w produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwarzaniu tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, budownictwie, placówkach ochrony zdrowia, zakładach fryzjerskich, salonach kosmetycznych oraz warsztatach samochodowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, minister zdrowia będzie upoważniony do wydania odpowiedniego rozporządzenia w porozumieniu z ministrem pracy. Rozporządzenie będzie zawierać m.in. wykaz substancji reprotoksycznych oraz szczegółowe warunki ochrony pracowników i monitorowania ich stanu zdrowia. Projekt nowelizacji zakłada dziewięciomiesięczny okres przejściowy na wydanie przepisów wykonawczych. Wejście w życie nowej ustawy proponuje się po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Nowy rejestr – podstawa prawna

Wtorek, 16 kwietnia 2024, będzie dniem, w którym rząd omówi projekt nowelizacji Kodeksu pracy, mający na celu lepszą ochronę pracowników przed substancjami reprotoksycznymi. Projekt ten ma na celu wdrożenie dyrektywy dotyczącej ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów, a także rozszerzenie jej na substancje reprotoksyczne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za przygotowanie tego projektu nowelizacji Kodeksu Pracy. Wdrożenie nowych przepisów ma na celu zapewnienie lepszych warunków pracy oraz zwiększenie ochrony zdrowia pracowników, eliminując szkodliwe skutki ekspozycji na substancje reprotoksyczne w miejscu pracy.

Liczba wyświetleń: 250Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS