Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy. Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do czerwca 2024

Rząd Polski reaguje na aktualne wydarzenia i konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, podejmując działania legislacyjne w celu dostosowania przepisów dotyczących legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która przedłuży okres, w którym Ukraińcy mogą legalnie przebywać na terytorium Polski. Zgodnie z obecnymi przepisami, obywatele Ukrainy mogą legalnie pozostawać w Polsce do 4 marca 2024 roku. Jednak w świetle eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, rząd uznaje, że konieczne jest dostosowanie tego terminu. Nowa propozycja zakładałaby przedłużenie okresu pobytu aż do 30 czerwca 2024 roku, co stanowiłoby istotną zmianę w porównaniu do obecnych przepisów.

Decyzja ta jest wyrazem zrozumienia sytuacji i solidarności Polski wobec obywateli Ukrainy, którzy z powodu trudnych warunków na swoim terytorium mogą szukać bezpiecznej przystani w Polsce. Zmiana terminu pobytu stanowi także aktywną reakcję na dynamiczną sytuację geopolityczną i humanitarną. Wdrażanie nowelizacji ustawy ma również potencjalnie pozytywne skutki dla stosunków między Polską a Ukrainą, wzmacniając relacje dwustronne na tle współpracy humanitarnej i wspierania obywateli Ukrainy w trudnych czasach. Otwarcie Polski na przedłużenie okresu pobytu dla Ukraińców może być również postrzegane jako gest solidarności międzynarodowej i gotowości do wspierania krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Warto zauważyć, że takie działania legislacyjne stanowią ważny element odpowiedzi państwa na zmieniającą się sytuację międzynarodową oraz potwierdzają rolę Polski jako aktywnego uczestnika wspólnoty międzynarodowej w kontekście konfliktów i kwestii humanitarnych.

Projekt nowelizacji dot. przebywania Ukraińców na terenie Polski

Głównym celem projektu legislacyjnego jest wprowadzenie zmian, które umożliwią przedłużenie okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy na terenie Polski. Projekt zakłada rozszerzenie ważności różnych dokumentów związanych z pobytem, co ma ułatwić i umożliwić obywatelom Ukrainy legalne przebywanie na terytorium Polski w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej i konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W ramach proponowanych zmian, terminy ważności dokumentów takich jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy czy karty pobytu zostaną przedłużone do 30 czerwca. Obejmuje to również dokumenty pobytowe, takie jak ‘zgoda na pobyt tolerowany’ oraz inne polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca. Działania te mają na celu zabezpieczenie praw legalnie przebywających obywateli Ukrainy na terytorium Polski i umożliwienie im dalszego pobytu w okresie wydłużonym do wskazanego terminu. Dodatkowo projekt zakłada także uznawanie pobytu obywateli Ukrainy na wizie Schengen za legalny do końca czerwca. To ważne posunięcie, zwłaszcza w kontekście ułatwienia sytuacji osób, które korzystają z wiz Schengen w celu legalnego przebywania na terenie Polski. Uznawanie tych wiz za ważne do końca czerwca jest kolejnym środkiem, który ma na celu zabezpieczenie sytuacji obywateli Ukrainy w Polsce.

Głównym celem projektu jest przedłużenie okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy. Oznacza to wydłużenie ważności m.in. wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, a także kart pobytu.

  • Ważność wiz i zezwoleń – terminy ważności dokumentów związanych z pobytem zostaną przedłużone do 30 czerwca.
  • Dokumenty pobytowe – dokumenty „zgoda na pobyt tolerowany” oraz inne polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca także będą ważne do wskazanego terminu.
  • Pobyt na podstawie wiz Schengen – pobyt obywateli Ukrainy na wizie Schengen również zostanie uznany za legalny do końca czerwca.

Uprawnienia dla ukraińskich medyków

Projekt nowelizacji ustawy obejmuje również przedłużenie specjalnych uprawnień dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy, co stanowi istotny element w kontekście wsparcia sektora medycznego w Polsce. Zgodnie z nowymi propozycjami, czas, w którym możliwe jest udzielenie zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub pielęgniarki w Polsce, zostanie wydłużony aż do 24 czerwca 2024 roku. To przedłużenie uprawnień dla pracowników medycznych z Ukrainy jest odpowiedzią na dynamiczną sytuację związaną z konfliktem na Ukrainie, co może wpłynąć na dostępność personelu medycznego w Polsce. Decyzja ta ma na celu zabezpieczenie i wzmocnienie kadry medycznej, umożliwiając lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy kontynuowanie pracy w Polsce na dłuższy okres.

Przedłużenie terminu zgody na wykonywanie zawodu w Polsce do 24 czerwca 2024 roku nie tylko umożliwia utrzymanie ciągłości opieki zdrowotnej, ale także świadczy o elastyczności i gotowości Polski do dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji humanitarnej i medycznej. Wspieranie personelu medycznego z Ukrainy jest szczególnie ważne w kontekście zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej dla pacjentów, a także wzmocnienia relacji między Polską a Ukrainą w dziedzinie opieki zdrowotnej. W ten sposób, projekt nowelizacji ustawy podejmuje konkretne kroki w celu dostosowania przepisów prawa do aktualnych wyzwań i potrzeb związanych z sytuacją na Ukrainie, jednocześnie manifestując troskę o stabilność sektora medycznego i wsparcie dla pracowników medycznych.

Liczba wyświetleń: 553Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS